حالت نمایش

مرتب سازی براساس :
شبیه سازی مدار چپگرد راستگرد
شبیه سازی مدار چپگرد راستگرد

آموزش مدار فرمان چپگرد راستگرد به کمک برنامه شبیه سازی شده (این فایل با GOM player و پلیرهای دیگر قابل اجرا است)

شبیه سازی مدار چپگرد راستگرد
شبیه سازی مدار چپگرد راستگرد توسط کنترلر 48MR
شبیه سازی مدار چپگرد راستگرد توسط کنترلر 48MR

آموزش نحوه کارکرد کنترلر به کمک برنامه شبیه سازی شده (این فایل با GOM player و پلیرهای دیگر قابل اجرا است)

شبیه سازی مدار چپگرد راستگرد توسط کنترلر 48MR