حالت نمایش

مرتب سازی براساس :
شبیه سازی مدار فرمان استارت استوپ
شبیه سازی مدار فرمان استارت استوپ

آموزش مدار استارت استوپ به کمک برنامه شبیه سازی شده (این فایل با GOM player و پلیرهای دیگر قابل اجرا است)

شبیه سازی مدار فرمان استارت استوپ