لیست قیمت کلید اتوماتیک هیوندا

لیست قیمت کلید اتوماتیک کمپکت هیوندا و لوازم جانبی (رله شنت ، اندرولتاژ و دسته کلید گردان)

 

 

1394

ردیف
شرح کالا
کد کالا
قیمت ( ریال)
1
کلید اتوماتیک کمپکت  غیر قابل تنظیم 3 پل  20 آمپر
UCB100R 3P-20
1.238.000
2
کلید اتوماتیک کمپکت  غیر قابل تنظیم 3 پل  30 آمپر
UCB100R 3P-30
1.238.000
3
کلید اتوماتیک کمپکت  غیر قابل تنظیم 3 پل  40 آمپر
UCB100R 3P-40
1.238.000
4
کلید اتوماتیک کمپکت  غیر قابل تنظیم 3 پل  50 آمپر
UCB100R 3P-50
1.238.000
5
کلید اتوماتیک کمپکت  غیر قابل تنظیم 3 پل  60 آمپر
UCB100R 3P-60
1.238.000
6
کلید اتوماتیک کمپکت  غیر قابل تنظیم 3 پل  75 آمپر
UCB100R 3P-75
1.238.000
7
کلید اتوماتیک کمپکت  غیر قابل تنظیم 3 پل  100 آمپر
UCB100R 3P-100
1.238.000
8
کلید اتوماتیک کمپکت  غیر قابل تنظیم 3 پل  125 آمپر
UCB250S 3P-125
1.911.000
9
کلید اتوماتیک کمپکت  غیر قابل تنظیم 3 پل  150 آمپر
UCB250S 3P-150
1.911.000
10
کلید اتوماتیک کمپکت  غیر قابل تنظیم 3 پل  175 آمپر
UCB250S 3P-175
1.911.000
11
کلید اتوماتیک کمپکت  غیر قابل تنظیم 3 پل  200 آمپر
UCB250S 3P-200
1.911.000
12
کلید اتوماتیک کمپکت  غیر قابل تنظیم 3 پل  225 آمپر
UCB250S 3P-225
1.911.000
13
کلید اتوماتیک کمپکت  غیر قابل تنظیم 3 پل  300 آمپر
UCB400R 3P-300
4.366.000
14
کلید اتوماتیک کمپکت  غیر قابل تنظیم 3 پل  350 آمپر
UCB400R 3P-350
4.366.000
15
کلید اتوماتیک کمپکت  غیر قابل تنظیم 3 پل  400 آمپر
UCB400R 3P-400
4.403.000
16
کلید اتوماتیک کمپکت  غیر قابل تنظیم 3 پل  500 آمپر
UCB630R 3P-500
7.148.000
17
کلید اتوماتیک کمپکت  غیر قابل تنظیم 3 پل  630 آمپر
UCB630R 3P-630
7.342.000
18
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم 3 پل  16 آمپر  حرارتی
UCB100R 3P-16F
1.437.000
19
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم 3 پل  20 آمپر  حرارتی
UCB100R 3P-20F
1.437.000
20
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم 3 پل  25 آمپر  حرارتی
UCB100R 3P-25F
1.437.000
21
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم 3 پل  32 آمپر  حرارتی
UCB100R 3P-32F
1.437.000
22
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم 3 پل  40 آمپر  حرارتی
UCB100R 3P-40F
1.437.000
23
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم 3 پل  50 آمپر  حرارتی
UCB100R 3P-50F
1.437.000
24
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم 3 پل  63 آمپر  حرارتی
UCB100R 3P-63F
1.437.000
25
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم 3 پل  80 آمپر  حرارتی
UCB100R 3P-80F
1.437.000
26
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم 3 پل  100 آمپر  حرارتی
UCB100R 3P-100F
1.437.000
27
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم 3 پل  125 آمپر  حرارتی
UCB250S 3P-125F
2.247.000
28
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم 3 پل  160 آمپر  حرارتی
UCB250S 3P-160 F
2.274.000
29
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم 3 پل  200 آمپر  حرارتی
UCB250S 3P-200 F
2.274.000
30
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم 3 پل  250 آمپر  حرارتی
UCB250S 3P-250 F
2.274.000
31
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم 3 پل  400 آمپر  حرارتی
UCB400S 3P-400 F
5.913.000
32
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم 3 پل  630 آمپر  حرارتی
UCB630R 3P-630 F
8.312.000
33
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم 3 پل  800 آمپر  حرارتی
UCB800R 3P-800 F
10.125.000
34
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم الکترونیکی 3 پل 1000آمپر
UCB1000S 3P -1000F/HIBS1003NE
19.722.000
35
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم الکترونیکی 3 پل 1250آمپر
UCB1250S 3P -1250F/HIBS1203NE
21.970.000
36
کلید اتوماتیک کمپکت  قابل تنظیم الکترونیکی 3 پل 1600آمپر
UCB1600S
32.844.000
37
کلید کمپکت 400 آمپر قابل تنظیم الکترونیکی
UPB400S 3P-400/HiBS403NE
7.223.000
38
کلید کمپکت 630 آمپر قابل تنظیم الکترونیکی
UPB630S 3P-630A/HiBS603NE
8.778.000
39
کلید کمپکت  فیکس 800 آمپر
UCB800R 3P – 800A/HiBE 803-800
8.280.000
40
کلید کمپکت  400الی  800 آمپر 
HiBS 803NE
16.103.000
41
کنتاکت کمکی چپ برای کلید های تا 100 آمپر
AUX -10B-L1
266.200
42
کنتاکت کمکی راست  برای کلید های تا 100 آمپر
AUX -10B-R1
266.200
43
کنتاکت کمکی برای کلید 1600 آمپر
AUX160NE R1
1.900.000
44
کنتاکت کمکی چپ برای کلید های125 الی  250 آمپر
AUX- 20C-L1
266.200
45
کنتاکت کمکی راست برای کلید های125 الی  250 آمپر
AUX- 20C-R1
266.200
46
کنتاکت کمکی  کمپکت غیر قابل تنظیم 300  الی 800 آمپر 
AUX -46D
325.600
47
کنتاکت کمکی برای کلید های 400 و 630 آمپر قابل تنظیم
AUX -46NE-L1
327.200
48
کنتاکت کمکی برای کلید های 400 و 630 آمپر قابل تنظیم  تیپ U
AUX 46UPL1
295.600
49
کنتاکت کمکی برای کلید های 800 الی  1250 آمپر قابل تنظیم 
AUX-80NE –R1
470.000
50
کنتاکت خطا تا 100آمپر
ALT-10B
490.400
51
كنتاكت خطا 125 تا 250 آمپر
ALT-20C
490.000
52
کنتاکت خطا300 تا 800آمپر فیکس
ALT-46D
606.000
53
کنتاکت خطا 400 و 630 آمپر قابل تنظیم
ALT-46NE
606.900
54
کنتاکت خطا 400 و 630 آمپر قابل تنظیم  تیپ U
ALT46 U PR1
509.100
55
کنتاکت خطا 800 تا 1250آمپر قابل تنظیم
ALT-80 NE
726.400
56
رله شانت برای کلید 1000 و 1250  سری  UCB
SHT 120 NE H
1.080.700
57
رله شانت 220 ولت برای کلید کمپکت 1600
SHT 160 NE H
1.934.100
58
رله شنت 220 ولت برای کلید های  تا 100ّّّ آمپر
SHT -10B –H
590.400
59
رله شنت 220 ولت برای کلید های 125 الی  250 آمپر
SHT -20C –H
590.400
60
رله شنت 220 ولت برای کلید های 300 الی  800 آمپرفیکس 
SHT -46D –H
788.100
61
رله شنت 220 ولت برای کلید های 400 و  630 آمپرقابل تنظیم  
SHT-46NE-H
788.100
62
رله شنت برای کلید 630 و 400UPB
SHT46UPB
788.100
63
رله شنت 220 ولت برای کلید های 800 الی  1250 آمپرقابل تنظیم 
SHT-80NE -H
925.700
64
رله آندر ولتاژ 220 ولت برای کلید کمپکت 1600 آمپر
UVT 160NE P
2.037.200
65
رله آندر ولتاژ 220 ولت برای کلید های 400 و 630 UPB  
UVT 46UPB
1.183.700
66
رله آندر ولتاژ 220 ولت برای کلید های تا 100آمپر
UVT-10B-P
1.108.500
67
رله آندر ولتاژ کلید 1000 و 1200 آمپر
UVT-120 NE P
1.166.400
68
رله آندر ولتاژ 220 ولت برای کلید های 125 الی 250 آمپر
UVT-20C-P
1.350.000
69
رله آندر ولتاژ 220 ولت برای کلید های 300 الی 400 ّآمپر فیکس
UVT-46D-P
1.183.700
70
رله آندر ولتاژ 220 ولت برای کلید های 400 الی 630 ّآمپر قابل تنظیم 
UVT-46NE-P
1.183.700
71
رله آندر ولتاژ جهت کلید 800 آمپر قابل تنظیم
UVT-80 NE-P
1.166.400
72
دسته کوتاه کلید 100 آمپر
TFG10 BE
847.500
73
دسته کوتاه برای کلید های NT
TFG  12NE
1.038.600
74
دسته کوتاه برای کلید های 125 الی 250 آمپر
TFG  20C
985.900
75
دسته کلید 400 و 600 فیکس
TFG  46 DE
1.025.800
76
دسته کوتاه کلید اتوماتیک
TFG  46 NE
1.535.600
77
دسته بلند کلید اتوماتیک
TFH  10B
1.118.200
78
دسته بلند کلید اتوماتیک
TFH  12NE
1.140.100
79
دسته بلند کلید اتوماتیک
TFH  20C
1.160.400
80
دسته بلند کلید اتوماتیک
TFH  46NE
2.112.400
81
موتور کلید کمپکت 100 آمپر سری U
MOT 10 UB ADC220
4.900.000
82
موتور کلید کمپکت 1600 آمپر
MOT 160NE AC220
24.087.000
83
موتور کلید کمپکت 125 تا 250
MOT 20CNE ADC220
5.637.000
84
موتور کلید کمپکت 200 آمپر سری U  
MOT 20UCADC220
5.637.000
85
موتور برای کلید کمپکت 400 آمپر فیکس
MOT 40D ADC220
7.653.000
86
موتور کلید کمپکت 400، 600 تیپ NE  و UPB
MOT 46NE ADC220
7.871.000
87
موتور 500 تا 800 آمپر فیکس
MOT 68ENE ADC220
8.206.000
88
موتور کلید کمپکت 800، 1250، 1000 قابل تنظیم
MOT 80NEAD C220
8.378.000
89
شمش برای کلید 125 تا 250 آمپر
TBB 20 C 3
 325.000
90
شمش برای کلید 400 آمپر قابل تنظیم
TBB40 NE 3
900.000
91
شمش برای کلید 300 تا 400   آمپر فیکس و  حرارتی F400
TBB 4S 3
690.000
92
شمش برای کلید 630 آمپر قابل تنظیم
TBB 60NE 3
 1.600.000

نرم افزارهای محاسباتی تابلو برق

 • ابعاد تابلوی برق
  ابعاد تابلوی برق

  برنامه آموزشی چیدمان و ابعاد تابلوی برق دیواری

  این برنامه که با فرمت اکسل و بسیار ساده طراحی شده جهت آموزش...

 • طراحی بانک خازنی
  طراحی بانک خازنی

  برنامه طراحی بانک خازنی :

  برنامه محاسباتی و آموزشی بسیار ساده جهت انتخاب لوازم بانک خازن با توان های مختلف...

تابلو برق PDF

سوالات متداول

 • 1. بازار کار صنعت تابلو برق چگونه است ؟

  اگر رکود و جریان اقتصادی ایران در این چند سال را درنظر نگیریم ، صنعت تابلو برق از گستردگی و پتانسیل بالایی برخوردار می باشد. زیرا کلیه صنایع تجاری ، مسکونی ، ادارات و ... نیازمند این صنعت می باشند. درنگاهی دیگر ، تابلو برق ، نقش محوری در صنعت برق دارد . به عبارتی شخصی که از تابلو برق سررشته داشته باشد و اصول طراحی و اجرای آنرا تا حدودی بداند ، می تواند در بسیاری از مشاغل مربوط به صنعت برق فعالیت نماید. گذشته از این ، صنعت تابلو برق ، خود دارای مشاغل و شاخه های مختلفی می باشد. مانند : مونتاژکار تابلو برق - طراحی و نقشه کشی - نصب و راه اندازی - تعمیرات و نگهداری - برنامه نویس PLC - ناظر و کارشناس - ماشین الات صنعتی - تابلو و برق ساختمان - سازنده یا تولیدکننده تابلو برق

 • 2. برای ورود به صنعت تابلو برق چه اقداماتی باید فراهم باشد ؟

  1- علاقه 2- داشتن تحصیلات و یا اطلاعات کافی ، مربوطه به رشته برق قدرت 3- گذراندن دوره های فنی برق و تابلو سازی 4- تفکیک و تعیین دقیق نوع تخصص (طراحی ، اجرا ، ساخت ، نصب، راه اندازی و ...) 5- گذراندن دوره کارآموزی در شرکت های مرتبط 6- استخدام در شرکت های مرتبط و کسب تجربه هرچه بیشتر 7- بروز بودن و مطالعه 8-راه اندازی کسب و کار

 • 3. کتاب طراحی تابلو برق برای چه کسانی مناسب است؟

  این کتاب به دلیل سادگی بیان و مفاهیم ، برای افرادی که اطلاعات اولیه در مورد مبانی و اصول برق صنعتی دارند ، برای یادگیری مباحث تابلو برق بسیار مناسب است ، برای افرادی که در حال کار و مونتاژ تابلو برق هستند ، برای طراحان ، نصابان ، ناظران ، برای کارشناسان گرایش قدرت وحتی افرادی که در زمینه تجهیزات تابلویی شاغل هستند بسیار مناسب میباشد.

 • 4. تفاوت این کتاب نسبت به منابع دیگر در چیست؟

  بیان ناگفته ها در مورد تابلو برق و غالبا مطالبی که واقعا در هیچ منبع دیگری یافت نمی شود- گردآوری کلیه مطالب مورد نیاز در بحث طراحی تابلو برق ، در یک کتاب - مطالب ، کاملا کاربردی و قابل اجرا هستند ، یعنی در کنار کار و فعالیت ، هر لحظه مورد نیاز است- بیان ساده و روان جهت انتقال مفاهیم به مخاطب - آموزش به همراه عکس و نقشه ، تصویری قابل لمس در ذهن خواننده ایجاد میکند - مطالبی که فقط در تجربه و عمل، می توان یاد گرفت

 • 5. کلاس و دوره آموزشی به چه شکل برگزار می شود؟

  کلاس ها به دو روش کلی برگزار می شوند: 1- کلاس یک روزه : که مکمل کتاب طراحی تابلو برق می باشد و نکات و سرفصل های کاربردی و محاسباتی تابلوسازی در این کلاس یک روزه آموزش داده می شوند. این کلاس هرماه برگزار می شودکه جزئیات آنرا می توانید در منوی اصلی سایت با عنوان" کلاس آموزشی تابلو برق " مشاهده نمایید. 2- دوره تخصصی تابلوسازی : این دوره 60 ساعت می باشد که بطور کامل ، طراحی تابلو برق آموزش داده می شود. جزئیات در منوی "دوره طراحی تابلو برق" سایت

 • 6. سرفصل های کلاس یک روزه طراحی تابلو برق چیست؟

  1-شناخت تجهیزات تابلو، مشخصات و موارد استفاده هریک از آنها 2- مفهوم علایم نقشه ها و بیان نکات کلیدی در نقشه خوانی- مفهوم اصطلاحات مختلف کلیدهای حفاظتی مانند Icu , Ics , Iimp , Ue , Ui , Icm و ... 3- محاسبه جریان مصرف کننده ها و تعیین رنج و سایز کلیدها و فیوزهای تابلو برق 4- روش های جدید طراحی و مونتاژ تابلو برق (باسبار سیستم) 5- محاسبه توان بانک خازن از طریق محاسبه و قبض برق 6- طراحی بانک خازنی - پله گذاری - سایزینگ و تعیین رنج فیوزهای بانک خازنی-رگلاتور 7- نحوه چیدمان تجهیزات تابلو برق و فاصله گذاری بین لوازم 8- شینه بندی - محاسبه فاصله بین شینه های تابلو

 • 7. سرفصل های دوره تخصصی طراحی تابلو برق چیست؟

  از استعلام قیمت تا تست و تحویل تابلو ، شامل : 1-شناخت تجهیزات تابلو، مشخصات و موارد استفاده هریک از آنها 2- نقشه خوانی حرفه ای و تهیه لیست لوازم ازروی نقشه - مفهوم اصطلاحات مختلف کلیدهای حفاظتی مانند Icu , Ics , Iimp , Ue , Ui , Icm و ... 3- محاسبه جریان مصرف کننده ها و تعیین رنج و سایز کلیدها و فیوزهای تابلو برق 4- روش های جدید طراحی و مونتاژ تابلو برق (باسبار سیستم) 5- محاسبه توان بانک خازن از طریق محاسبه و قبض برق 6- طراحی بانک خازنی - پله گذاری - سایزینگ و تعیین رنج فیوزهای بانک خازنی-رگلاتور 7- نحوه چیدمان تجهیزات تابلو برق و فاصله گذاری بین لوازم 8- شینه بندی - محاسبه فاصله بین شینه های تابلو - مشاهده فیلم مرحله به مرحله خمکاری و محاسبه شمش 9- طراحی مدارات فرمان 10- محسبه ابعاد و تعداد سلول تابلو برق 11- فیلمهای آموزشی مختلف کارگاه تابلوسازی و آموزش مرحله به مرحله ساخت تابلو 12- سیم کشی و استانداردها 13- فیوزبندی و سایزینگ جریان خط و ...